Hvorfor er myra viktig?

Hvorfor er myra viktig? Hvert år ødelegger vi myr i Norge. For hver ødelagte myr mister vi et karbonlager, en flomdemper og levestedet til planter, dyr og sopp. SABIMA jobber for å redde myra!

På myra vokser det tjukke lag med moser, gjerne torvmoser. Myra er et karbonlagrer, en flomdemper og levestedet til mange dyr og planter.

Men det blir stadig mindre myr i Norge. Tidligere ble myrene sett på som vassjuke og verdiløse områder, og derfor har de blitt grøftet, drenert til jordbruksformål, tilplantet med skog eller brukt til uttak til brensel eller utsatt for annen nedbygging. I dag vet vi at myra er svært verdifull natur, men fortsatt blir myrer ødelagt. Det dyrkes anslagsvis 5000 dekar myr årlig i Norge, som tilsvarer 700 fotballbaner i året. Det bygges veier over myr- og våtmarksområder. Og fortsatt blir myrer grøftet og torven lagt i plastsekker og solgt som plantejord.

Det tar tusenvis av år å danne ei myr. Ei myr vokser med opptil 1 mm i året. Er myra fem meter dyp, er den 5000 år gammel. Myr er ikke en fornybar ressurs i et menneskelig tidsperspektiv.

Det gjør blant annet torv i hagejord til en miljøbombe!

Myra demper flom

Myra er som en svamp. Torvmosene kan holde på store mengder vann og slipper vannet langsomt, langsomt ut igjen. På den måten bremser myra store vannmengder, og er en naturlig og effektiv flomdemper.

Myra lagrer karbon

Myra er det perfekte karbonlager! I de åpne myrene våre er det lagret 950 millioner tonn karbon. Myrer har et høyt grunnvannsspeil. Nedbrytningen av organisk materiale går svært langsomt, og det skjer en opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv. Og torven, den lagrer karbon.

På myrer som grøftes og dreneres, dør torvmosene i overflaten og karbonfangsten stanser opp. Når karbon i torv kommer i kontakt med oksygen, dannes CO2. Karbonlagre som naturen har brukt tusenvis av år på å bygge opp, kan bli ødelagt i løpet av få år.

Myra er levestedet til planter og dyr

Der det er vann, der er det liv! I myra lever en rekke arter;sommerfugler, vadefugler, bær, moser, starr og maur. Arter utryddes fra jorda, hovedsakelig på grunn av arealendringer. Derfor er det spesielt viktig å ta vare på naturtyper som myra, der det myldrer av liv.

Myra er rasteplassen til trekkfuglene

Hver vår og høst flyr trekkfuglene lange strekninger. Myrene våre er perfekte rasteplasser for fuglene. Her kan de hvile og spise. Blir myrene ødelagt, kan det få alvorlige konsekvenser for trekkfuglene.

SABIMA jobber for:
• forbud mot grøfting av fungerende myrer
• forbud mot torv i jordprodukter
• økt vern av myr
• økt restaurering av myr

Se vår myrfilm! Ole Paus er den norske myra

Send en sms med kodeord MYR til 2160 og gi 100 kroner til myrkampanjen vår!

Under finner du seks korte filmer om hvorfor myra er så viktig!

Bli SABIMA-fadder!

                Hvorfor myr?

       Myra som karbonlager

     Orkideen myrflangres hjem

       Fugler på myra

             Insekter på myra

    

         Flomdemper