Hvorfor er myra viktig?

Hvorfor er myra viktig? Hvert år ødelegger vi 5000 dekar myr. For hver ødelagte myr mister vi et karbonlager, en flomdemper og levestedet til planter, dyr og sopp. SABIMA jobber for å redde myra!

Myr er en type våtmark som ofte har tykke lag av moser på. Myra er et karbonlagrer, en flomdemper og levestedet til mange dyr og planter.

Dessverre blir det stadig mindre myr i Norge. Minst en tredel av myr under tregrensa i Norge er borte. Tidligere ble myrene sett på som vassjuke og verdiløse områder, og derfor har de blitt grøftet, drenert til jordbruksformål, tilplantet med skog eller brukt til uttak til brensel eller utsatt for annen nedbygging. Det dyrkes anslagsvis 5000 dekar myr årlig i Norge, som tilsvarer 700 fotballbaner i året, mens det tar tusenvis av år å danne en ny myr. Det gjør blant annet torv i hagejord til en miljøbombe!

SABIMA jobber for:
• forbud mot grøfting av fungerende myrer
• forbud mot torv i jordprodukter
• økt vern av myr
• økt restaurering av myr

Send en sms med kodeord MYR til 2160 og gi 100 kroner til myrkampanjen vår!

Under finner du seks korte filmer om hvorfor myra er så viktig!

Bli SABIMA-fadder!

                Hvorfor myr?

       Myra som karbonlager

     Orkideen myrflangres hjem

       Fugler på myra

             Insekter på myra

    

         Flomdemper