Hvorfor er myra viktig?

Hvorfor er myra viktig? Hvert år ødelegger vi 5000 dekar myr. For hver ødelagte myr mister vi et karbonlager, en flomdemper og levestedet til svært mange trua planter, dyr og sopp. SABIMA jobber for å redde myra!

Myr er en type våtmark som ofte har tykke lag av moser på, men den er også en karbonlagrer, flomdemper og et levested for mange dyr og planter.

Dessverre blir det stadig mindre myr i Norge. Minst en tredel av myr under tregrensa i Norge er borte. Tidligere ble myrene sett på som vassjuke og verdiløse områder, og derfor har de blitt grøftet, drenert til jordbruksformål, tilplantet med skog eller brukt til uttak til brensel eller utsatt for annen nedbygging. Det dyrkes anslagsvis 5000 dekar myr årlig i Norge, som tilsvarer 700 fotballbaner i året, mens det tar tusenvis av år å danne en ny myr. Det gjør blant annet torv i hagejord til en miljøbombe!

SABIMA jobber for:
• forbud mot grøfting av fungerende myrer
• forbud mot torv i jordprodukter
• økt vern av myr
• økt restaurering av myr

Les SABIMAs plan for å redde myra her.

Med hjelp fra SABIMA har representanter fra Venstre fremmet et forslag om strengere myrforvaltning. Myrforvaltning ble diskutert i Stortinget i juni 2015, hvor det ble enighet om at det må bli noe vanskeligere å ødelegge myr Norge!

Under finner du lenker til informasjon og video om hvorfor myra er så viktig for oss.

Bli SABIMA-fadder!

                Hvorfor myr?

       Myra som karbonlager

     Orkideen myrflangres hjem

       Fugler på myra

             Insekter på myra

    

         Flomdemper